5 Αυγούστου 2014

Ελλάς = Νέα Σοβιετία… Ἐξωφρενικά ποσά στόν φόρο ἀκινήτων

Επίκαιρο το σημερινό άρθρο της "Εστίας" για τον ΕΝΦΙΑ

Ἐμβρόντητοι οἱ ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων ἄρχισαν νά πληροφοροῦνται ἀπό χθές τά ποσά τοῦ Ἑνιαίου Φόρου Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων (ΕΝΦΙΑ), πού καλοῦνται νά καταβάλουν σέ πέντε δόσεις μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους. Σέ πάρα πολλές περιπτώσεις τά ποσά εἶναι ἐξωφρενικά, οἱ δέ ὑπόχρεοι βρίσκονται σέ ἀδυναμία νά τά πληρώσουν. 

Πρῶτονδιότι στήν ἐφετινή ἐκκαθάριση τοῦ φόρου εἶναι ἐνσωματωμένο καί τό...
ἔκτακτο τέλος ἀκινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) πού εἰσεπτράττετο μέσω τῆς ΔΕΗ πού μονιμοποιήθηκε. 

Δεύτερον, διότι ἐφέτος φολογοῦνται γιά πρώτη φορά τά οἰκόπεδα καί τά ἀγροτεμάχια. 

Καί τρίτον, διότι ὁ φόρος περιουσίας ἔχει ὑπολογισθῆ βάσει τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν τοῦ ἔτους 2007, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν σημερινή κατάσταση στήν κτηματαγορά.

Εἶναι ἑπομένως ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά ὑπάρξη ἄμεση ἀλλαγή τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν καί προσαρ μογή τους στήν πραγματικότητα. Ἄλλως ὁ καταλογιζόμενος φόρος θά εἶναι παράνομος καί θά τεθῆ ὑπό τήν κρίση τῶν δικαστηρίων πού θά γεμίσουν μέ προσφυγές ἀδικουμένων πολιτῶν. Ὁ ΕΝΦΙΑ, ὅπως καταλογίζεται σήμερα, εἶναι παράνομος διότι προσκρούει στίς διατάξεις τοῦ νόμου γιά τόν προσδιορισμό τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν τῶν ἀκινήτων. Ὁ νόμος αὐτός (Ν.1249/82 καί τροποποιήσεις Ν.1473/84 καί Ν.1882/90) ὁρίζει: 
  • Οἱ τιμές ἐκκίνησης αὐξάνονται ἤ μειώνονται ποσοστιαῖα, ἀνάλογα μέ τούς παράγοντες πού ἐπηρεάζουν αὐξητικά ἤ μειωτικά τήν ἀξία τῶν ἀκινήτων.
  • Οἱ τιμές ἐκκίνησης καί οἱ συντελεστές αὐξομείωσής τους καθορίζονται μέ ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, μετά ἀπό εἰσήγηση Ἐπιτροπῶν πού ἀποτελοῦνται ἀπό οἰκονομικούς ὑπαλλήλους, μηχανκούς τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων, ἐκπροσώπους τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, ἐκπροσώπους τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλα πρόσωπα πού διαθέτουν εἰδικές γνώσεις ἤ ἰδιάζουσα ἐμπειρία.
Καί τό σημαντικώτερο:
  • Οἱ κατά τό προηγούμενο ἐδάφιο τιμές ἀναπροσαρμόζονται τό βραδύτερο ἀνά διετία.
Εἶναι λοιπόν σαφές ὅτι οἱ ἀντικειμενικές ἀξίεςπρέπει νά αὐξομειώνονται ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες τῆς κτηματαγορᾶς καί ὅτι αὐτό πρέπει νά γίνεται τό ἀργότερο ἀνά διετία. Ἐν τούτοις ἐδῶ ἔχουμε τόν φόρο ἀκινήτων τοῦ ἔτους 2014 νά ὑπολογίζεται καί νά καταλογίζεται βάσει τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν πού ἴσχυαν πρίν ἀπό 7 χρόνια! Διότι πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, οἱ τιμές ἐκκινήσεως εἶναι αὐτές πού εἶχαν προσδιορισθῆ τό ἔτος 2007, δύο ὁλόκληρα χρόνια προτοῦ ἐκσπάσει ἡ κρίσις ἡ ὁποία ἔπληξε βάναυσα τήν κτηματαγορά καί προκάλεσε τήν κατάρρευση τῶν τιμῶν τῶν ἀκινήτων.

Δήμευσις περιουσιῶν

Καί μόνον αὐτό εἶναι ἀρκετό γιά νά ὁδηγήση σέ δήμευση περιουσιῶν. Διότι σέ πολλές περιπτώσεις, οἱ ἀντικειμενικές ἀξίες ἐπί τῶν ὁποίων ὑπολογίζεται ὁ φόρος εἶναι διπλάσιες ἤ καί τριπλάσιες τῶν ὑποτιθέμενων ἐμπορικῶν ἀξιῶν, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά εἶναι καί ἀνύπαρκτες λόγω τῆς μή λειτουργίας τῆς κτηματαγορᾶς. Στίς περιπτώσεις αὐτές λοιπόν, ὁ φορολογούμενος καλεῖται νά καταβάλη πολλαπλάσιο φόρο ἀπό αὐτόν πού δικαιολογεῖ ἡ πραγματική ἀξία τῆς ἀκινήτου περιουσίας του. Καί ἄν ἀδυνατῆ νά καταβάλη τόν φόρο, τότε ἤ κινδυνεύει μέ κατάσχεση τῆς περιουσίας του, ἤ ἀναγκάζεται νά τήν ἐκποιήση σέ τιμή πολύ χαμηλότερη ἀπό αὐτήν ἐπί τῆς ὁποίας καλεῖται νά πληρώση τόν φόρο. 

Δηλαδή καί στίς δύο περιπτώσεις ἔχουμε δήμευση περιουσίας. Ἐδῶ ἡ παρανομία τοῦ κράτους εἶναι ἀκόμη πιό σοβαρή, ἀφοῦ παραβιάζεται τό Σύνταγμα πού ὁρίζει ὅτιἡ ἰδιοκτησία τελεῖ ὑπό τήν προστασία τοῦ κράτους. 

Συγκεκριμένα τό ἄρθρο 17 ἀναφέρει:
  • Κανένας δέν στερεῖται τήν ἰδιοκτησία του, παράμόνο γιά δημόσια ὠφέλεια πού ἔχει ἀποδειχθεῖ μέ τόν προσήκοντα τρόπο καί πάντοτε ἀφοῦ προηγηθεῖ πλήρης ἀποζημίωση πού νά ἀνταποκρίνεται στήν ἀξία τοῦ ἀπαλλοτριουμένου. Ὅταν λοιπόν οἱ ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων βαρύνονται μέ φόρους πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν πραγματική ἀξία τῶν ἀκινήτων τους, δέν διαθέτουν τούς πόρους γιά νά καταβάλουν τούς φόρους αὐτούς καί ἀναγκάζονται νά ἀποξενωθοῦν ἀπό τήν περιουσία τους χωρίς νά καρπωθοῦν τήν προσήκουσα ἀποζημίωση, τότε ἔχουμε ἀπροκάλυπτη δήμευση ἰδιοκτησίας. Δηλαδή ὠμή παραβίαση καί τοῦ Συντάγματος. Ἑπομένως τό πρῶτο βῆμα γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος εἶναι νά ἀλλάξουν οἱ ἀντικειμενικές ἀξίες τώρα!
Για την αντιγραφή: Ιάσων /"Εστια" 02.08.2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου